eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ trate
Online rozhovor s ministrom dopravy ubomrom Vnym
admin, 22.10.2007 (26180 pretan)

 Na internetovej stránke hospodárskych novín sa uskutonil online rozhovor so súasným ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, v ktorom padla aj jedna otázka súvisiaca so eleznicami:


Otázku poloil: obyvate Bratislavy (18.10. 15:02)

Váený pán minister, dovote vyui priamy kontakt na otázku, ktorá zdanlivo nesúvisí s dianicami. V rámci modernizácie elezníc v Bratislave (projekt TEN-T) sa má vytvori podzemná dopravná elezniná tepna, ktorá má by napojená na MHD Bratislavy.

Mono nemám správne informácie, ale chýba mi v tom napojenie na autobusovú stanicu Mlynské Nivy, takpovediac vstupnú bránu na našu cestnú aj dialninú sie autobusmi. V Helsinkách je autobusová stanica zriadená pod zemou a prepojená s metrom a v nadzemí stanice sú komerné priestory. Autobusová stanica Mlynské Nivy sa má rekonštruova a státia autobusov by asi bolo najlepšie umiestni pod zem. Nebolo by rozumné to skbi s projektom TEN-T a vybudova podzemné prepojenie s autobusovou stanicou Mlynské Nivy? S pozdravom obyvate Bratislavy

Odpovedá: ubomír Vány (19.10. 09:55)

Uvedený projekt TEN-T rieši nadradenú elezninú infraštruktúru a nemôe suplova MHD. Samozrejme je situovaný tak, e vemi pomôe hlavnému mestu, ale MHD sa bude musie prispôsobi tomuto projektu. Na druhej strane nevyluujem, e v budúcnosti môe by podzemné napojenie autobusovej stanice na túto sie, ale takéto napojenie je u vecou samosprávy.

(celý lánok...)

Svisiace lnky:
Fililka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 zo elezninej stanice Fililka do stanice Petralka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 eleznin stanica Fililka (18.09.2010)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava fililka (08.09.2010)
Mesto chce projekt TEN-T, iada vak zmluvu (07.11.2008)
Star most m napokon sli aj cestnej doprave (14.05.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - eleznin stanica, o budcnosti ktorej sa hovor (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - od vzniku po sasnos (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava predmestie (02.02.2008)
Koaje pod Bratislavou zan stava v roku 2010 (29.10.2007)
Projekt TEN-T sa u papierovo rozbieha (19.10.2007)
Trasa tunela pod riekou m dva varianty (18.10.2007)
Elektrika by mohla premva u v roku 2010 (13.10.2007)


Home